NA SKRÓTY

    

Kurs Grassroots C w Pajęcznie

Informujemy o kursie Grassroots C organizowanym przez ŁZPN w Pajęcznie Kurs jest już zawieszony na platformie PZPN24
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C.  Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne:
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem:
 www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
 a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres  zamieszkania, telefon i E- mail wnioskodawcy,
 b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu  trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas
     rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

 c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie  przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach  wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do  zapisania się na  dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to       wymagane stosownymi  zapisami  niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6  miesięcy od daty  wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania  dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych     karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne  określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych  do podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
O PRZYJĘCIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Koszt kursu zgodna z uchwała PZPN-  800 pln
Czas trwania 3 miesiące w sesjach weekendowych co 2-3 tygodnie
Termin roboczy /uzależniony od przebiegu rekrutacji/ 7.09.2018 - 9.12.2018