NA SKRÓTY

    

Protokół meczowy

Zobowiązuje się kluby do przestrzegania poniższego punktu z Regulaminu Rozgrywek 

 

§ 31.

pkt. 6. Do wzięcia udziału w zawodach uprawnieni są jedynie zawodnicy i zawodnicy rezerwowi wpisani do sprawozdania z zawodów przed rozpoczęciem meczu. Na 30 minut przed rozpoczęciem zawodów, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sprawozdanie sędziego w rozgrywkach młodzieżowych podpisuje jedynie kierownik/trener drużyny. W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 7. Za posiadanie druków protokołów (składów drużyn) odpowiedzialni są kierownicy drużyn, 

Minimalnym czasem jaki dysponuje klub na wprowadzenie zmian w protokole w systemie Extranet to 10 minut przed rozpoczęciem meczu. 

 

Kurs opieki przedmedycznej

W związku ze zmianami w Uchwale nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Wprowadza się następującą zmianę:

§ 25

 3.       Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a.       lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,

b.      lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,

c.       lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4.       Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej

apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

5.       Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli

zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

 

Wobec powyższego Okręgowy Związek Piłki Nożnej za pośrednictwem Firmy „Goma” organizuje kurs opieki przedmedycznej. Koszt kuru od osoby to 120 zł. Osoby chętne ukończeniem takiego kursu proszone są o zgłoszenia e-mailowe do biura Związku do dnia 30 marca 2019.

Wycofanie LKS Zagłębie Lipnik

Wydział Gier i Ewidencji OZPN w Sieradzu informuje, iż z rozgrywek klasy B gr I wycofała się drużyna LKS Zagłębie Lipnik. Zgodnie z §28 pkt 1 Regulaminu Rozgrywek oraz zgodnie z §28 pkt 2 a w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań należy anulować wyniki dotychczasowych meczów.

Bilety Totolotek Puchar Polski

Szanowni Państwo,

 Uprzejmie informujemy, że można nabyć w naszym Związku  bilety na Totolotek Puchar Polski 2019. Ilość jaka została przypisana dla naszego Związku to 30 sztuk. 

  

Proszę o przesłanie zapotrzebowania na Bilety na załączonej liście (lista osób zawierająca: imię, nazwisko, nr pesel oraz kat. Biletu , podpis osoby sporządzającej listę) ,

w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 22.03.2019 r.

 

Lista zamówienie

 

Zmiany dotyczące badań lekarskich

 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN informuje, że w dniu 11 marca 2019 r., Komisja ds. Nagłych PZPN przyjęła zmiany do Uchwały nr IX/140 z 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, w zakresie dotyczącym orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia zawodników.

Zmianie uległa treść §§ 23-25 Uchwały. Zgodnie z aktualnym brzmieniem: 

§ 23

 1. Zawodnicy którzy nie ukończyli 23 roku życia, są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie, przy czym odpowiednie orzeczenie może być wydane przez:

a)      lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

b)      lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej w tym lekarza posiadającego certyfikat ukończenia kursu wprowadzającego do specjalizacji w dziedzinie medycyny sportowej.

 2. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy, I ligi i II ligi oraz zawodnicy profesjonalni, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do uzyskania orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 3. Zawodnicy amatorzy, którzy ukończyli 23 rok życia, uczestniczący w rozgrywkach III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych są zobowiązani do złożenia w klubie, każdorazowo w nowym sezonie rozgrywkowym, oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych uniemożliwiających bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 4. Niezależnie od postanowień ust. 3, klub III ligi lub pozostałych klas rozgrywkowych może zobowiązać zawodnika amatora do złożenia orzeczenia lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie sportowym.

 5. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz przeprowadzania badań określają:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń (z późn. zm.);

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia (z późn. zm.).

 § 24

 

  1. Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w § 23  jest  ważne przez okres nie dłuższy niż dwanaście miesięcy od daty wydania. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono  ważne do 15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).

  2. W przypadku, gdy regulaminy poszczególnych rozgrywek nie stanowią inaczej, fakt posiadania przez zawodnika orzeczenia o którym mowa w § 23 ust. 1 i 2 lub oświadczenia o którym mowa w § 23 ust. 3 potwierdza, przed rozpoczęciem zawodów, kierownik lub trener drużyny.

 § 25

 1.       Upoważnieni przez PZPN i WZPN lekarze mogą uczestniczyć w badaniach próbki B testu antydopingowego przeprowadzanego w Zakładzie Badań Antydopingowych Instytutu Sportu.

2.       Kluby Ekstraklasy, I i II  ligi mają obowiązek posiadać  stałego lekarza klubowego, zgodnie z właściwymi przepisami licencyjnymi PZPN.

3.       Gospodarze zawodów są obowiązani do zapewnienia obecności podczas całego meczu przedstawiciela służby zdrowia według następujących zasad:

a.       lekarza z licencją PZPN – na zawodach Ekstraklasy, I i II ligi,

b.      lekarza lub ratownika medycznego – na zawodach III ligi,

c.       lekarza, ratownika medycznego lub innej osoby posiadającej uprawnienia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej w tym legitymującej się ukończeniem kursu opieki przedmedycznej – w pozostałych klasach rozgrywkowych.

4.       Gospodarze zawodów mają obowiązek posiadania na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej.

5.       Gospodarze zawodów są obowiązani zapewnić odpowiedni środek lokomocji, jeżeli zaistnieje konieczność odwiezienia do szpitala zawodnika lub innej osoby.”

 

Dz.U z 28.02.2019 poz 395 zmn. rozp. w spr. kwalifikacji lekarzy upr. do wydawania zaw. orzeczeń lek. o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań (...).pdf

 

Dz.U z 28.02.2019 poz 396 zmn. rozp. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do uk. 21. r.ż. oraz przez zawodników pomiędzy 21.a 23 r. ż.pdf