NA SKRÓTY

    

Kurs Grassroots C w Pajęcznie

Informujemy o kursie Grassroots C organizowanym przez ŁZPN w Pajęcznie Kurs jest już zawieszony na platformie PZPN24
Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grassroots C.  Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne:
1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa - za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem:
 www.pzpn24.pzpn.pl - wniosek zawierający:
 a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres  zamieszkania, telefon i E- mail wnioskodawcy,
 b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu  trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas
     rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

 c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej - podanie  przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach  wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do  zapisania się na  dany kurs trenerski - w przypadku, gdy jest to       wymagane stosownymi  zapisami  niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego - ważne do 6  miesięcy od daty  wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania  dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych     karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne  określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności  prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych  do podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.
O PRZYJĘCIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.
Koszt kursu zgodna z uchwała PZPN-  800 pln
Czas trwania 3 miesiące w sesjach weekendowych co 2-3 tygodnie
Termin roboczy /uzależniony od przebiegu rekrutacji/ 7.09.2018 - 9.12.2018

Deklaracja do rozgrywek

Wydział Gier i Ewidencji informuje zainteresowane kluby o konieczności przesłania Deklaracji – Zgłoszenia na sezon 2018/2019 do dnia 15 czerwca 2018.

  1. Terminy rozpoczęcia rozgrywek:

 

1. Klasa Okręgowa - 11/12 sierpnia

2. Klasy A - 11/12 sierpnia

3. Klasy B - w zależności od ilości drużyn

4. Klasy młodzieżowe - w zależności od ilości drużyn

II. Puchar Polski:

 

1. I runda – w zależności od ilości zgłoszonych drużyn/ ewentualnie 22/29 lipca

2. Do rozgrywek przyjmujemy zgłoszenia drużyn A i B klasowych

3. Drużyny klas wyższych biorą udział obowiązkowo.

4. Drużyny zgłaszające udział w rozgrywkach Pucharu Polski muszą obowiązkowo uprawnić

zawodników w systemie Extranet.

III. Listy zgłoszeń zawodników należy uprawnić w systemie Extranet.

IV. Każdy zawodnik wpisany na listę zgłoszeniową musi obowiązkowo posiadać deklarację gry amatora,

lub kontrakt, a niepełnoletni podpisy opiekunów prawnych na deklaracji.

V. Kluby zalegające finansowo otrzymują nr rachunków i kwoty,które obowiązkowo należy uregulować

do dnia 31 lipca.

VI. Deklarację – Zgłoszenia (w załączeniu) należy przesłać do OZPN w formie papierowej lub

elektronicznej w terminie do 15 czerwca 2018.

VII. W sprawach nie objetych Komunikatem należy kontaktować się z biurem OZPN

nr telefonu: 43/822 48 83, 515 235 846, fax. 43/822 48 83, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

DEKLARACJA - ZGŁOSZENIE (plik do pobrania)

Ważne informacje dotyczące RODO skierowane do Klubów zrzeszonych w OZPN Sieradz, sędziów, obserwatorów i delegatów OZPN Sieradz

25 maja br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Szanując Twoje prawo do prywatności, przygotowaliśmy zestaw informacji, dzięki którym dowiesz się m.in. w jaki sposób i po co przetwarzamy Twoje dane oraz jakie prawa gwarantuje Ci nowe prawo.
Administrator danych
Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Lokajskiego 1, 98-200 Sieradz.

Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych to osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych przez PZPN. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

1) mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) telefonicznie: 43 822 48 83
3) korespondencyjnie: Okręgowy Związek Piłki Nożnej, ul. Lokajskiego 1, 98-200 Sieradz

Cele i podstawy przetwarzania

Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest realizacja ustanowionych przez ŁZPN we współzawodnictwie sportowym reguł organizacyjnych, sportowych i dyscyplinarnych, związanych z Twoim statusem w rodzinie piłkarskiej – piłkarz, sędzia, trener, delegat, obserwator, agent piłkarski – czyli organizowania rozgrywek piłki nożnej oraz kontrolowania i nadzorowania ich przebiegu, rozgrywanych w różnych formach na terytorium Polski.

Prócz tego, możemy przetwarzać Twoje dane w celach:

1) w celach archiwizacyjnych (na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości),
2) w celu wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych (podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych oraz z przepisów o rachunkowości).

Przetwarzając Twoje dane realizujemy również swoje uzasadnione interesy, którymi są:

przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych w interesie publicznym,
prowadzenie analiz i zestawień związanych z organizowanymi rozgrywkami,
marketing bezpośredni związany z działalnością OZPN.

Odbiorcy danych

Odbiorcy to inne organizacje, którym OZPN może ujawnić Twoje dane osobowe (pamiętaj, że zawsze robimy to zgodnie z prawem!). Należą do nich:

1) organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,
2) międzynarodowe struktury piłki nożnej (UEFA, FIFA) oraz zagraniczne federacje piłkarskie,
3) PZPN
4) ubezpieczyciele,
5) firmy kurierskie, przewozowe i pocztowe,
6) podmiot wykonujący działalność leczniczą,
7) podmioty zewnętrzne wspierające OZPN w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi informatyczne, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, lub współpracują z OZPN w ramach kampanii marketingowych.

Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Twoje dane w terminach wymaganych przez przepisy prawa (wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego). Część Twoich danych, w niezbędnym do celów archiwalnych w interesie publicznym zakresie, będzie przetwarzana w sposób ciągły.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie wiadomości z OZPN, to będziemy przetwarzali Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

Twoje uprawnienia

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, masz wobec nas prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych,
2) sprostowania danych,
3) usunięcia danych,
4) ograniczenia przetwarzania,
5) przenoszenia danych,
6) wniesienia sprzeciwu,
7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musisz podać swoje dane?

Podajesz nam swoje dane w pełni dobrowolnie, przy czym jeżeli tego nie zrobisz nie będziesz mógł funkcjonować w ramach polskich struktur piłkarskich.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
W przypadkach wskazanego przekazania PZPN stosuje odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.